Mogens Hallwyl

19/09/2007

Forholdet mellem centralkomiteen for Kinas kommunistiske parti og centralkommiteen for Sovjetunionens kommunistiske Parti (1964), 11 breve udvekslet.

Filed under: Nyheder og politik — mhallwyl @ 14:48

Dokumenterne fra februar-mødet i SUPKs centralkomite (Sovjetunionens Kommunistiske Parti), der blev offentliggjort af SUPKs ledere den 3. april i år (1964), og den ledende artikel i Pravda fra samme dato åbenbarede informationer fra de breve, der er udvekslet mellem KKP (Kinas Kommunistiske Parti) Centralkomite og SUPKs centralkomite siden november 1963, og forvrængede kendsgerningerne i et forsøg på at bedrage SUPKs medlemmer, det sovjetiske folk og folkene alle andre steder, der ikke er fortrolig med tingenes rette tilstand.
I sit brev af 7. maj 1964 meddeler KKPs centralkomite SUPKs centralkomite, at KKPs centralkomite for at kaste lys over sagerne og give det sande billede anså det for nødvendigt i fuldt ordlyd at offentliggøre alle de breve, der er udvekslet mellem det kinesiske og det sovjetiske parti siden november 1963.
Brevet fra KKPs centralkomite af 7. maj 1964 til SUPKs centralkomite, dens tidligere breve af 20., 27. og 29. februar 1964 og brevene fra SUPKs centralkomite af 29. november 1963 og 22. februar og 7. marts 1964 til KKPs centralkomite, gengives her.
Peking 8. maj (1964) (Hsinhua)
Efterfølgende beslutter Peking at offentliggøre også breve fra juni måned 1964, så der i alt er offentliggjort 11 breve i deres fuldstændige ordlyd.
1. Moskva beklager sig oer de voksende uoverensstemmelser i de kommunistiske bevægelser – uoverensstemmelser i forståelse og fortolkning af teserne i “Deklaratinen” og “Erklæringen fra Moskva møderne”. Moskva mener at den offentlige polimik antager former, der er utilladelige. I brevet tales der om abnorme forbindelser mellem KKP og SUKP. Moskva beklager sig over at det økonomiske samarbejde mellem USSR og Kina i de seneste år (1960 – 1964) konstant er svundet ind.
I lyset af de voksende alvorlige idealogiske problemer mellem de to stater, siger Kina til den Sovjetiske ambassadør (Tjervonenko): “himlen ikke falder ned, og græsset og træeren vil ortsætte md at vokse, kvinder med at føde børn og fiskene med at svømme i vandet” – en typisk kinesisk måde at se problemerne på.
Problemer i form af handelsmæssige, økonomske og andre bånd kan hjælpe til at bringe andre problemer i orden. Sådanne problemer eksisterer og kræver en løsning.
USSR siger skarp at situationen langs den Sovjetiske – Kinesiske grænse ikke kan betragtes som værende normal. Grænserne er fastlagt under Tzaren(erne) og USSR giver i brevet udtryk for forståelse med Kinas utilfredshed med tidligere påtvungne traktater fra den russiske Tzar. Moskva argumenterer dog med at tidligere kinesiske kejsere gjorde det samme. Moskva fastholdr at der er tale om en historisk dannet grænse og lægger ikke op til en ændring.
Moskva mener at uoverensstemmelsen er komliceret og kræver tid og alvorlig indsats. Moskva presser Kina alvorligt til at indstille den offentlige polimik. Dette er uforeneligt med masselinien i det nye Kina (1964) og i modstrid med  den kinesiske opfattelse idet Mao har sagt: “….den bedste metode til orhindring af en partianvisnings gennemførelse er at gennemføre den blidt og uden tilkendegivelse af evt. uenighed”. Den frie meningsytring er derfor en nødvendig forudsætning for hærens og folkemilitsens disciplin.
2. KKP CK svarer skarpt og beskylder Moskva for at fabikere løgne om Kina (i brev af 12 FEB 1964 til forskellige kommunistpartier i verden – skjult for Kina). Moskva beskyldes for ikke at leve op til principperne i 1960-Erklæringen KKP slupper med at forlange klarhed om et hemmeligt brev fra SUKP tl andre landes partier (kommunistiske) som bagtaler Kina.
3. Kun to dage senere, svarer SUKP CK og omtaler brevet af 20 FEN 1964 fra KKP CK som havende en meget grov tone og beskylder Kina for at gribe til uværdige og fornærmende metoder. Rusland mener at SUKP har en moralsk ret til ikke at besvare brevet, men gør det altså alligevel. Moskva nævner de breve og henvendelser som Kina ikke har svaret på, og beskylder Kina for at udbrede en kampagne mod SUKP og andre marxistiske-leninistiske partier og forstærkr skarpt splittelsen. Rusland omtaler Renmin Ribao opfordring til splittelse (forslagene i brev af 29 NOV (1) har ikke fremkaldt nogen positive reaktioner fra KKPs ledere). SUKP påstår at indholdet i brev af 12 FEB 1964 var i princippet kendt af KKPs ledere. Moskva påstulerer at det ville have været nytteløst at sende brevet af 12 FEB 1964 til KKP CK.
Moskav (SUKP CK) beskyldninger mod KKP CK passer godt med Maos metoder og den måde han gennem tiden har manipuleret, også sine egne nærmest samt hele befolkningen, på. Meget viser at der er tale om en magtkamp mellem på det tidpunkt en supermagt (Rusland sammen med USA) og det store Kina. En magtkamp mellem SUKP CK og KKP CK om hvem der skal tegne kommunismen i verden som stærkeste parti og hvordan. Ord som “stormagtschavinisme” , “dumstolt”, “indgroet vane med at posere som faderpartiet” og “Guds vilje” blev anvendet næsten lige meget fra begge sider. 

4. Brev fra KKP CK til SUKP CK – 27 FEB 1964.
KKP CK kalder SUKP brev af 22 FEB 1964 for en sørgelig forestilling og KKP forsøger at påvise at SUKP netop lever op til påstandene om stormagtschauvinisme og forsøg på rollen som “faderpartiet”. Kina siger “vi vil besvare jeres brev af 29 NOV 1963 når tidens fylde kommer, og råder SUKP til tålmodighed” En typisk kinesiks måde at forholde sig til problemerne på. Og i billeder siger kineserne “I har løftet en klippeblok  for at knuse jeres egne tæer. I Jeres brev handler I som riddere for en dag”. KKP omtaler SUKP pralerier som en papirstiger. “Det er som spyd med en od af tin”. KKP CK foreslår nu at alle disse breve offentliggøres for hele verden i presen i de to lande.
5. Brev fra KKP CK til SUKP CK af 29 FEB 1964 (svar på SUKP brev af 29 NOV 1963.
KKP svar omfatter følgende punkter:
a. Spørgsmål om den Kinesiske – Sovjettiske grænse.
b. Spørgsmål om hjælp.
c. Spørgsmål om de sovjettiske eksperter.
d. Spørgsmål om kinesiske – sovjettisk handel.
e. Spørgsmål om at standse den offentlige polimik.

Kina beskriver krisen som at uoverensstemmelserne mellem Kina (KKP CK) og SUKP CK omfattende en række vigtige principspørgsmål vedrørende marxistisk-leninistisk teori og hele den internationale kommunistiske bevægelse. Disse principspørgsmål må løses, hvis uoverensstemmelserne skal fjernes, og enheden mellem det kinesiske og det sovjetiske parti skal styrkes.
Kina peger på at de så sent som den 14 JUN 1963 gjorde opmærksom på dette problem og understreger at Kinas svar på dette tidspunkt var i fuld overensstemmelse med marxismen-leninismen og de revolutionære principper i 1957 – Deklerationen og 1960 – Erklæringen.

Spørgsmålet om grænsen.
Kina gør opmærksom på at SovjetRusland gennem de sidste år (1960 – 1964) har udøvet antikinesisk virksomhed og begået hyppige brud på status quo ved grænsen og okkuperet kinesisk territorium og fremprovokeret grænseepisoder. SovjetRusland har åbenlyst udfoldet storstilet undergravningsvirksomhed i Kinas grænseegne hvilket har medvirket til splid i befolkningen.
SovjetRusland beskyldes også for at udøve psykologisk krigsførelse gennem presse og radio og opildne kinesiske borgere til at tage til SovjetRusland. Kina udviser dog optimisme for de igangværende grænseforhandlinger (1964).

Spørgsmål om hjælp.
Kinas formulering: “…..vi har altid haft en passendevurdering af den venskablige Sovjetiske hjælp. Kina påpeger at Sojvets ledere gennem de seneste år (1960-1964) haft for vane at spille den godgørende og praler af den “uselviske” bistand. Kina peger også på at der ingenlunde er tale om en godgørenhed da mange af de midler (lån m.m.) er betalt tilbage med renter og mange af midlerne er bugt til at købe militært udstyr i SovjetRusland. Det er en kendsgerning at Kina har ydet Sovjet betydelig hjælp i form af mineraler, fødevarer og omvekslet valuta. Kina peger også på hvor stor en eksport der er mellem Kina og SovjetRusland.

 

Spørgsmålet om de Sovjettiske eksperter.
1390 Sovjetiske eksperter var placeret i Kina (hovedsagelig i Peking) i over 250 virksomheder. Inden for en måned trak Sovjet (SUKP) alle eksperter hjem og annulerede 343 (alle) kontrakter  alle (257) igangværende projekter. Dette bragte Kinas udvikling langt tilbage og påførte enorme tab. “Jeres perfide handlinger sprængte Kinas oprindelige nationale økonomiske plan og påførte Kinas opbygning enorme tab”. KKP CP fortsætter “……. det kinesiske folk kan ikke have tillid til jer”. Kina slutter med at udtrykke bekymring for den økonomiske situation i Sovjetunionen og udtrykker at hvis det sovjettiske folks behov for kinesiske eksperters hjælp vil de meget gladeligt sende dem”.
Spørgsmål om Kinesisk – Sovjetisk handel.
Kina beskylder Sovjet for bevidst siden 1960 at lægge hindringer i vejen for økonomiske og handelsmæssige forhandlinger mellem de to lande og har forsinket eller nægtet leverencer af varer. Kina bruger udtryk som – I angriber os til stadighed….. – I krænker broderlandes selvstændighed….. I tyraniserer broderlande….. Alle disse handlinger fra jeres side er forkerte. Det er tydeligt at Sovjet ønsker at fastholde Kina som landbrugsland og bondeland for at kunne brødføde Sovjet.
Spørgsmål om at standse den offentlige polemik.
Kina postulerer at det er Sovjet der har insisteret på at bringe uoverensstemmelserne åbent frem begyndende med SUKPs 22. kongres.
Kina fremkommer med en meget lang erklæring i brevet og påviser de mange tilfælde hvor Sovjet har skabt den offentlige polemik bevidst, og dermed skadet broderlande. Kina slutter med 4 konkrete foranstaltninger:
1. Der bør sluttes en fælles overenskomt gennem forhandling.
2. Møde for alle komunistiske partier – forbredes så uoverensstemelser rydes af vejen inden mødet.
3. Genoptagelse af samtaler mellem det kinesiske og det sovjetiske parti (foreslår Peking 10 – 25 OKT 1964).
4. Samtalerne efterfølges af et møde for 17 broderpartier og der nævnes en række lande der bør deltage i dette møde.
6. Brev fra SUKP CK af 7 MAR 1964 til KKP CK.
Det er et svar på ovenstående brev fra kineserne af den 27 FEb 1964.
Sovjet påstår at kinesernes brev har forbløffet dem !!
Russerne fralægger sig ansvaret for den situation der er blevet skabt. Russerne mener at brevet er skrevet i en grov og uforskammet tone og spækket med forbandelser og fornærmende udtryk. Russerne tilbageviser alle beskyldningerne. Russerne slutter med at foreslå at mødet for repræsentanter (SUKP og KKP) fortsættes i Peking i maj 1964 og at det forberedende møde for repræsentanter for 26 lande indkaldes i juni-juli 1964 og endelig at det internationale møde med godkendelse af partierne, afholdes i efteråret 1964.
7. Brev fra KKP CK af 7 MAJ 1964 til SUKP CK.
Kineserne starter med at konstatere at russerne i deres brev “..taler med glat tunge” om deres ønsker om en hurtig løsning. “….kendsgerningerne viser dog den fuldstændige falskhed i jeres ord….”
8. Brev fra KKP CK af 15 JUN 1964 til SUKP CK.
“Blomster falder af hvad end man gør; Svaler vender tilbage, vi har set dem før” – Dette brev – en form for genmæle – er meget langt og opdelt i fem afsnit. I det tredie afsnit er der 4 hovedbudskaber: 1. Om det forberedenede møde for et internationalt møde for broderpartierne. 2. Om samtalerne mellem det kinesiske og sovjetiske parti. 3. Om sammensætningen af det internationale møde for broderpartierne.

 

Reklamer

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

%d bloggers like this: